栏目导航

千古名篇之《兰亭集序》(注音版)值得珍藏

发表时间:2019-03-09

qún xián bì zhì , shào zhǎng xián jí 。 cǐ dì yǒu chóng shān jùn lǐng , mào lín xiū zhú , yòu yǒu qīng liú jī tuān , yìng dài zuǒ yòu , yǐn yǐ wéi liú shāng qū shuǐ , liè zuò qí cì 。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

fū rén zhī xiāng yǔ , fǔ yǎng yī shì 。 huò qǔ zhū huái bào , wù yán yī shì zhī nèi ; huò yīn jì suǒ tuō , fàng làng xíng hái zhī wài 。

群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

shì rì yě , tiān lǎng qì qīng , huì fēng hé chàng 。 yǎng guān yǔ zhòu zhī dà , fǔ chá pǐn lèi zhī shèng , suǒ yǐ yóu mù chěng huái , zú yǐ jí shì tīng zhī yú , xìn kě lè yě 。

是日也,天朗气清,惠风跟畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

suī wú sī zhú guǎn xián zhī shèng , yī shāng yī yǒng , yì zú yǐ chàng xù yōu qíng 。

yǒng hé jiǔ nián , suì zài guǐ chǒu , mù chūn zhī chū , huì yú kuàì jī shān yīn zhī lán tíng , xiū xì shì yě 。

suī qù shè wàn shū , jìng zào bù tóng , dāng qí xīn yú suǒ yù , zàn dé yú jǐ , kuài rán zì zú , bù zhī lǎo zhī jiāng zhì ; jí qí suǒ zhī jì juàn , qíng suí shì qiān , gǎn kǎi xì zhī yǐ 。

永跟九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。